Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti REYLON s.r.o.

verzia zo dňa 3.8.2023

 

I. Úvodné ustanovenia 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú vydané spoločnosťou REYLON s.r.o., so sídlom 929 01 Kútniky 635, IČO: 36 278 700, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17933/T (ďalej len ako „REYLON“ alebo „Predávajúci“) a upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcimi pri predaji pohonných hmôt na samoobslužnej čerpacej stanici Predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese 929 01 Kútniky 635 (ďalej len ako „čerpacia stanica“).

 

II. Vymedzenie pojmov 

Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ (ďalej len ako „Podnikateľ“) alebo fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len ako „Spotrebiteľ“) uzatvárajúca kúpnu zmluvu s Predávajúcim (Podnikateľ a Spotrebiteľ ďalej len spoločne ako „Kupujúci“). 

Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), ak je Kupujúcim Podnikateľ a kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, ktorej predmetom je predaj pohonných hmôt Predávajúcim Kupujúcemu za kúpnu cenu (ďalej len ako „Zmluva“). 

Pohonnými hmotami sa na účely týchto VOP rozumejú motorová nafta, automobilový benzín a Ad-Blue (ďalej len ako „PHM“ alebo „Tovar“).

 

III. Uzatvorenie Zmluvy a zmluvný obsah 

Postup uzatvorenia Zmluvy je nasledovný: Kupujúci zvolí maximálnu sumu, za ktorú požaduje uskutočniť tankovanie PHM, prípadne uskutoční výber z ponúknutých možností, na obrazovom paneli čerpacej stanice (napr. plná nádrž). Platba za PHM je možná len bezhotovostne platobnou kartou na vonkajšom platobnom termináli. Platba v hotovosti nie je možná. Kupujúci vloží alebo priloží bankomatovú kartu do platobného terminálu. Kupujúci následne vloží tankovaciu pištoľ do nádrže motorového vozidla a natankuje PHM. Po dosiahnutí zvolenej sumy za tankovanie PHM sa tankovanie PHM automaticky zastaví. Natankovaním PHM do motorového vozidla Kupujúci prevezme Tovar od Predávajúceho. Po ukončení tankovania platobný terminál vytlačí Kupujúcemu daňový doklad o úhrade kúpnej ceny za Tovar. 

Kupujúci uhradí kúpnu cenu len za skutočne odobraté množstvo PHM. V prípade, že je zvolená suma za tankovanie PHM vyššia, než skutočný odber PHM Kupujúcim, rozdiel bude Kupujúcemu vrátený na účet, z ktorého uskutočnil platbu za PHM, a to do 48 hodín v závislosti od podmienok banky Kupujúceho. V opačnom prípade Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na telefónnom čísle určenom na prijímanie reklamácií podľa článku V. týchto VOP. 

Kúpna cena za PHM sa spravuje aktuálnym cenníkom Predávajúceho, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste čerpacej stanice.

 

IV. Povinnosti Kupujúceho 

Kupujúci je povinný riadiť sa inštrukciami na termináli a nepoškodzovať majetok Predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za uskutočnenú voľbu druhu PHM a Predávajúci nenesie zodpovednosť za chybne uskutočnenú voľbu druhu PHM Kupujúcim. 

Kupujúci je povinný zdržiavať sa pri motorovom vozidle počas tankovania a udržiavať nad ním dohľad. 

Kupujúci sa zaväzuje udržiavať na čerpacej stanici poriadok a prípadný odpad umiestňovať do určených smetných košov. 

Ak v priestoroch čerpacej stanice nastane skutočnosť, ktorá má alebo môže mať za následok ujmu na majetku či zdraví Kupujúceho (napr. únik PHM, pošmyknutie s následkom pádu a pod.), je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného na čerpacej stanici. Pri riešení vzniknutej situácie je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť. V prípade obstarania fotodokumentácie či audiovizuálneho záznamu je Kupujúci povinný tieto na vyžiadanie poskytnúť Predávajúcemu.

 

V. Reklamačné podmienky 

Spoločnosť REYLON týmto reklamačným poriadkom v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Občianskym zákonníkom riadne informuje Kupujúceho ako Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť. 

Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu na čerpacej stanici. 

Právo na reklamáciu 

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Tovar má vady, ak nemá vlastnosti, ktoré boli výslovne dohodnuté, ustanovené právnymi predpismi alebo platnými technickými normami, najmä ak nebolo dodané dohodnuté množstvo, akosť a prevedenie, ak nemožno Tovar použiť na účel zhodný s popisom poskytnutým Predávajúcim, či výrobcom v označení alebo ak je zaťažený právom tretej strany.

 PHM nie sú určené k dlhodobému skladovaniu alebo uchovávaniu v nádrži motorového vozidla alebo v bežných kanistroch a iných nádobách. V bežných podmienkach po uplynutí 3 mesiacov od natankovania PHM nemožno garantovať ich pôvodné zloženie a vlastnosti. Po uplynutí uvedenej doby môže byť reklamácia z toho dôvodu zamietnutá. 

Ak sa vyskytne vada na Tovare po jeho prevzatí Kupujúcim, má Kupujúci právo túto vadu reklamovať u Predávajúceho. Za vadu však nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla po uplynutí záručnej doby alebo v dôsledku nesprávneho používania Tovaru alebo nesprávneho zásahu do Tovaru. 

Spôsob uplatnenia reklamácie 

Za účelom uplatnenia reklamácie Kupujúci kontaktuje Predávajúceho prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: tank.wash [at] schwarzmueller.sk, prípadne telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 532 537 alebo telefónnom čísle uvedenom na čerpacej stanici.

Pri uplatnení reklamácie PHM je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu nasledovné informácie: 

  • popis vytýkanej vady PHM, 
  • doklad o kúpe PHM. 

Ak je to potrebné k vybaveniu reklamácie, resp. k posúdeniu vytýkanej vady, je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho vyžadovať doplňujúce údaje, najmä: 

  • približné množstvo pohonných hmôt v nádrži motorového vozidla pred natankovaním na čerpacej stanici, 
  • typ motorového vozidla, značku, vek vozidla a počet najazdených kilometrov. 

Ak je pre posúdenie reklamácie PHM nevyhnutné, aby Predávajúci urobil analýzu vzoriek natankovaných PHM, ktorých sa reklamácia týka, je Kupujúci povinný predložiť vzorku PHM odobratých z nádrže motorového vozidla za účasti Predávajúceho alebo umožniť Predávajúcemu vzorku odobrať. O tom, či je odobratie vzorky pre posúdenie reklamácie nevyhnutné rozhoduje Predávajúci. Množstvo odobratej vzorky musí zodpovedať nutnému rozsahu overovacích kvalitatívnych testov (t.j. minimálne 1 liter PHM). Vzorka PHM musí byť odobratá a Predávajúcemu predložená bezodkladne po zistení vady Kupujúcim. Vzorka musí byť označená druhom PHM, miestom a dátumom odberu. Vzorka musí byť odobraná do čistej vzorkovnice. Reklamované PHM musia zostať až do rozhodnutia Predávajúceho o oprávnenosti reklamácie ponechané v nádrži vozidla, do ktorého boli natankované. Predávajúci nezodpovedá za vady PHM mimo nádrže vozidla, do ktorého boli natankované a kvalitu PHM mimo nádrže vozidla, do ktorého boli natankované, nemožno reklamovať. Obdobné pravidla platia pre reklamáciu Ad-Blue. 

Lehota na uplatnenie reklamácie 

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu Tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo mohol vadu pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do uplynutia záručnej doby poskytnutej Predávajúcim, ktorá je v trvaní 14 dní od prevzatia Tovaru. 

Nároky z vád Tovaru 

V prípade uznania reklamácie má Kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny Tovaru alebo na odstúpenie od Zmluvy. Voľba medzi nárokmi patrí Kupujúcemu. 

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aký nárok si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uskutočnenú voľbu nemôže Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho zmeniť. 

O výške prípadnej zľavy z kúpnej ceny rozhoduje Predávajúci. Pri určení jej primeranosti prihliadne na to, o koľko sa v dôsledku vady znížila obvyklá cena Tovaru. 

V prípade ak v dôsledku vady Tovaru došlo aj k poškodeniu vozidla, do ktorého bol Tovar natankovaný (predovšetkým palivovej sústavy alebo motorickej časti vozidla), má Kupujúci právo aj na náhradu nákladov vynaložených na opravu vozidla. Podmienkou pre uplatnenie tohto nároku je vykonanie analýzy vzoriek natankovaných PHM do vozidla, ktorá potvrdí vadu natankovaných PHM. Predávajúci uhradí Kupujúcemu náklady do 7 dní od predloženia dokladov preukazujúcich vykonanie opravy a ich uhradenie Kupujúcim, pokiaľ sa v konkrétnom prípade nedohodnú tak, že Predávajúci uhradí náklady na opravu vozidla priamo osobe vykonávajúcej servisný zásah na vozidle. 

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť do troch pracovných dní od jej uplatnenia Kupujúcim a v prípade, ak vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie alebo rozbor, je lehota pre vybavenie reklamácie 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia Kupujúcim. V prípade ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, skončí lehota najbližší nasledujúci pracovný deň. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie ma Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 

Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej doručenia, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane použijú aj na uplatnenie iných nárokov Kupujúceho voči Predávajúcemu, než zo zodpovednosti za vady Tovaru (napr. výskyt chyby pri úhrade kúpnej ceny, úhrada kúpnej ceny v nesprávnej výške a pod.). 

Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane použijú aj na uplatnenie nárokov z vád Tovaru Kupujúcim, ktorý je Podnikateľ.

 

VI. Záverečné ustanovenia 

Skutočnosti neupravené týmito VOP sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, ak je Kupujúcim Podnikateľ a Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ. 

Pokiaľ sú jednotlivé časti týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými alebo neúčinnými, zostávajú tým ostatné ustanovenia nedotknuté. Dotknuté ustanovenia sa nahradia takými ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú pôvodne zamýšľanému účelu. 

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP alebo ich nahradiť novým znením.